Legenden


Här berättas legenden om Rövarhövding Ramunder och hans folk. Längst ner på sidan finns en pdf med alla kapitel som kan laddas ned om ni vill berätta legenden för era scouter på möte eller kanske på väg till lägret. 

 

Rövarkung Ramunder behärskar skogstrakterna mellan Närke och Västergötlandvildmarken Görtiven (numera Tiveden). Han har sin boning på norra sidan om skogen, medans hans dotter, hövding Skaga residerar vid sjön Undens södra strand. Denna sjö är den största i Ramunders rike.  Påöstra sidan sjön Trehörningen bor en ung jägare kallad Junker Jägare. Han lockas att ansluta sig till Ramunder och hans folk.

Många vägar leder genom Tiveden och Ramunder behärskar dem alla. Han har mycket folk hos sig. Skogsfolket leds av Skaga, jägarfolket av Junker och de vildaste rövarna av Ura Kaipa. Deras huvudsakliga sysselsättning är jakt och fiske ochi varje fall för Ramunders delröveri… Ledstjärnan Ursamin beskyddar ulmekottarna, rikets framtidsfolk.

Under kort tid varje sommar drar Ramunder till sjön Undens östra strand och slår läger invid Trehörningen för att där avjaga området mellan Unden och Vättern. Dit kommer också Skaga, Junker, Ursamin och Ura med sitt folk. Det är liv och rörelse under detta stormöte. Expeditioner ordnas i sjö, skog och berg. Folk träffas, tävlingslekar ordnas. Röken står tät från matgropar och lägerbål och då och då vittnar hemkomna vaktstyrkor om att åter har några vägfarandeensamma eller i följenplundrats påsina tillhörigheter och egendomar. Mat och dryck flödar. Vildmarken blommar upp till ett glatt marknadsliv.

Folket är förlagt i strängt åtskilda byar. Där råder mönstergill ordning. Byhövdingar är utsedda. Byarna har fått namn och flera byar är sammanförda till tingslag. Ramunders välde vilar på en väl genomförd god ordning. Lika är det med Skaga och hennes folk. Ramunder gör inspektioner av byarna under veckan för att se om ordningen är god. Om det vid dessa rundvandringar upptäcks brister i någon i byarna så kan Kungen utdöma böter som skall erläggas till Kungens Skattmästare Grymel Gamnacke.

Vid de stora lägerbålen tjänstgör lägrens olika figurer. Vid något tillfälle låter Ramunder en gråbroder framträda för att med sina ord försöka påverka den gudarna att rikt välsigna lägretmed jaktlycka och goda fångster. Kanske söker han även införa goda och milda seder och tankar hos Tivedens vilda invånare.

Den stora samlingsplatsenTingvallenligger i sluttningen ned mot sjön Trehörningen och där samlas, när lägret byggs och när det bryts, allt folk för att ta del av Ramunders ordnings-föreskrifter, maningar och belöningar för berömliga gärningar. Härifrån tänds ocksåVänskapens eld som skall lysa under hela lägret. I Ramunders rike är alla lika värda, ömsesidig respekt råder och under tinget råder också fred och det knyts nya och gamla vänskapsband för livet. 

Mycket händer under dessa sommardagar från tidigt till sent, från soluppgång till lägerbålens sista glöd har falnat och tystnad råder, allt under det nattfågeln med mjuka vingslag gör sin rond över de nu ganska stilla byarna.

Så börjar en ny dag…

Låt oss vara med!